Samorząd Uczniowski

 „Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.”
/Janusz Korczak/

  • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  • Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.
  • Samorząd jest organizacją demokratyczną.
  • Samorząd uczy odpowiedzialności za podejmowane działania.

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który w dużej mierze tworzy historię szkoły i kreuje jej rzeczywistość. Realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc osobom niepełnosprawnym. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się uczniowie. Nasza młodzież potrafi się dobrze bawić, ale nie zapomina o nauce, kulturze i dobrym wychowaniu.
Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum nr 4 działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do statutu szkoły. Podstawowe cele i zadania SU przedstawiają się następująco:

  1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i współodpowiedzialności;
  2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny uczniów;
  3. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami młodzieży;
  5. Współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami w realizacji zadań;
  6. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. W związku z tym, corocznie - we wrześniu - odbywają się demokratyczne wybory. Prawo głosu ma każdy uczeń oraz nauczyciel naszej szkoły. Udział młodzieży w wyborach to prawdziwa lekcja demokracji.

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Marcin Fulara – przewodniczący SU;
Julia Kowalska – wiceprzewodnicząca SU.