Samorząd Uczniowski


 „Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.”
/Janusz Korczak/

  • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  • Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.
  • Samorząd jest organizacją demokratyczną.
  • Samorząd uczy odpowiedzialności za podejmowane działania.

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który w dużej mierze tworzy historię szkoły i kreuje jej rzeczywistość. Realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc osobom niepełnosprawnym. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się uczniowie. Nasza młodzież potrafi się dobrze bawić, ale nie zapomina o nauce, kulturze i dobrym wychowaniu.
Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do statutu szkoły. Podstawowe cele i zadania SU przedstawiają się następująco:

  1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i współodpowiedzialności;
  2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny, samodyscypliny uczniów;
  3. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami młodzieży;
  5. Współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami w realizacji zadań;
  6. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. W związku z tym, corocznie - we wrześniu - odbywają się demokratyczne wybory. Prawo głosu ma każdy uczeń oraz nauczyciel naszej szkoły. Udział młodzieży w wyborach to prawdziwa lekcja demokracji.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wiktoria Łodej (kl. 8d) – przewodnicząca
Martyna Młynarczyk (kl. 8d) – wiceprzewodnicząca
Roksama Michoń (kl. 8d)
Kacper Jelonek (kl. 8a)
Maciej Lis (kl.7a)
Aleksandra Kwapisz (kl.7a)
Kacper Walczyk (kl. 8d)
Amelia Stój (kl. 8d)
Zuzanna Jabłońska (kl. 8d)
Karolina Smuga (kl.8d)
Katarzyna Kogut (kl. 8d)
Maja Borowska (kl.6b)
ZuzanaRażnik (kl. 6b)
Wiktoria Rzońca (kl.6b)