Deklaracja Dostępności

WSTĘP:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psp14.ostrowiec.info

 • Data publikacji strony internetowej: 20.05.2016.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2022.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • materiały umieszczone na stronie nie mają opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększania liter
 • możliwość pomniejszania liter
 • podświetlanie odnośników - linków
 • podkreślanie odnośników - linków
 • zwiększenie kontrastu
 • rozjaśnianie tła
 • wyświetlanie strony w skali odcieni szarości

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklarację  sporządzono dnia 23-03-2021r.
Deklarację zaktualizowano dnia 26-03-2022r.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  Zespół ds Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Św.


KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyr. Katarzyna Goworek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 41 2470606
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, jedno główne i dwa boczne:
Wejście główne znajduje się od strony bloku os. Stawki 48, jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły 6:30 – 21:00. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd. Drzwi wejściowe są szerokie i przeszklone.
Wejścia boczne ze schodami znajdują się:
1. od strony bloku os. Stawki 49
2. od strony bieżni – przy hali sportowej.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy bramie głównej (od strony bloku os. Stawki 48) znajdują się miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Budynek szkoły składa się z czterech przestronnych pawilonów z szerokimi korytarzami. Oznakowanie na zewnątrz pawilonów zostanie wykonane do sierpnia 2021.
Pawilon A – dwa piętra i piwnica,
Pawilon B – trzy piętra i piwnica,
Pawilon D – dwa piętra i piwnica,
Pawilon E – dwa piętra: hala sportowa, świetlica.
Pawilony połączone są ze sobą:
A i B – przestronną klatką schodową,
A i D – łącznikiem i przestronną klatką schodową,
D i E – przestronną klatką schodową.
Budynek posiada 4 platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych. Platformy zamontowane są przy schodach na parter i do piwnicy pawilonów A i D. Na parterze pawilonu D znajduje się sekretariat, księgowość, gabinet Dyrektora, biblioteka szkolna.
W piwnicach pawilonu A i D znajdują się szatnie.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się szeroki korytarz i łazienki.
W budynku są dobrze oznakowane drogi ewakuacyjne. Wyjść ewakuacyjnych jest 7.
Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, wejścia bez progów z szerokimi drzwiami.
Posadzki są równe, antypoślizgowe oraz odporne na odkształcenia.
W budynku zainstalowano właściwe oświetlenie – sztuczne i naturalne.
Łazienka dla osób z niepełnosprawnością jest umiejscowiona na parterze pawilonu D. Łazienka OzN posiada: szerokie drzwi, urządzenia sanitarne dla niepełnosprawnych, poręcze, leżankę, przewijak, włącznik światła na ruch.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren szkoły osoby niepełnosprawnej z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wejście do budynku nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Drukuj