Lekcja otwarta w PSP nr 14

1 października 2019 roku w PSP nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim p. Danuta Stępień – nauczyciel matematyki i p. Monika Popek - nauczyciel języka polskiego przeprowadziły interdyscyplinarną lekcję otwartą w klasie VI D dla rodziców i nauczycieli.
Nauczycielki pokazały, jak połączyć wiedzę i umiejętności polonistyczne z matematycznymi.

Punktem wyjścia do lekcji była symbolika liczb ze szczególnym uwzględnieniem liczby 12. Swoje skojarzenia uczniowie przedstawili za pomocą smartfonów w aplikacji Mentimeter. Następnie dzieci przytaczały przysłowia, w których występowały liczby i wyjaśniały ich przenośne znaczenia.
Kluczem do dalszych rozważań był wiersz ks. Jana Twardowskiego Rachunek dla dorosłego, a słowem „kluczem” – tytułowy rachunek . Dla polonisty słowo „rachunek” było pretekstem do rozważań natury literackiej, do odczytywania sensów przenośnych wiersza, jego symboliki. Uczniowie zastanawiali się nad przykładami występowania motywu liczby w mitach, poznawali związki frazeologiczne, których ośrodkiem był wyraz „rachunek” i grupowali je wg własnych kategorii – na frazeologizmy związane z matematyką oraz językiem polskim. Kolejnym etapem była analiza i interpretacja wiersza oraz sformułowanie wniosków odnośnie kondycji współczesnego człowieka. Lekcję zakończyło podsumowanie z wykorzystaniem interaktywnego koła fortuny. Drugim elementem podsumowania była odpowiedź na pytanie o wspólne dla obu przedmiotów pojęcia, które ponownie uczniowie wpisali do aplikacji Mentimeter. 
Zajęcia interdyscyplinarne pokazały uczniom i obserwującym, w jaki sposób kojarzyć różnorodne zjawiska i patrzeć na nie w sposób wieloaspektowy. 
Uczniowie biorący udział w zajęciach wykazali się aktywnością i chętnie współpracowali w grupach. Prowadzące zastosowały różnorodne nowoczesne narzędzia, takie jak: oprogramowanie tablicy Smartboard, aplikację na smartfony Mentimeter oraz ćwiczenia interaktywn z e - podręcznika. Dzieci na długo zapamiętają zajęcia. Poznawane treści i ćwiczone umiejętności ułatwią im działania w sytuacjach praktycznych.

  • lekcja_10
  • lekcja_2
  • lekcja_3
  • lekcja_4
  • lekcja_5
  • lekcja_6
  • lekcja_7
  • lekcja_8
  • lekcja_9